Digital undervisning

Smittesituasjonen i kommunane på Haugalandet er i utvikling. Kommunane Karmøy, Tysvær og Haugesund har fatta tiltak gjeldande frå 17. mars til og med 26. mars. 

Det er raudt tiltaksnivå på bakgrunn av den lokale smittesituasjonen som medfører at det er digital undervisning i barne-,ungdoms- og vidaregåande skole. 

Det vil være tilbod i skule for spesielt  sårbare barn og barn med føresette i samfunnskritiske funksjonar.  

Ved stengde skular sørgjer skuleeigar for et tilbod til barn som har foreføresette i kritiske samfunnsfunksjonar eller oppgåver. 

I denne perioden tar skulen kontakt med føresette med barn med særskilde behov. 

Ved behov for tilbod på skolen for barn med føresette under kritiske samfunnsfunksjonar eller anna må føresett senda en førespurnad i Visma Flyt Skole til rektor/ inspektør. Førespurnadar behandlast individuelt og fortløpande.